Nasza firma dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa zrealizowała Projekty:
„Na zdrowie” w ramach Promocji Integracji Społecznej. Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji „Nowy wizerunek mieszkańców” w ramach Promocji Integracji Społecznej. Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

projekty_ue

NA ZDROWIE

1. Informacje o Projekcie:

Tytuł projektu:Na zdrowie
Nr Ewidencyjny Projektu:WND-POKL.07.03.00-02-214/09
Termin Realizacji Projektu:01.08.2010 r. – 30.11.2010 r.
Typ Projektu:Szkoleniowy/Doradczy/Warsztatowy
Obszar realizacji projektu:Województwo: Dolnośląskie
Powiat: Kłodzki
Gmina miejsko-wiejska: Bystrzyca Kłodzka
Gmina wiejska: Lądek Zdrój
Gmina miejsko-wiejska: Międzylesie
Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie:7.3.Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Donatorzy Projektu:Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny
Rzeczpospolita Polska – Budżet Państwa
Realizator Projektu:
(Projektodawca/Beneficjent)
Prywatne Centrum Diagnostyki i Terapii „Adi-Med”. Praktyka Wyjazdowa
Adres:
ul. Jedności Narodowej 71/1
50-262 Wrocław
Telefon:
602-457-666
Adres e-mail:
[email protected]
Instytucja Nadzorująca Projekt:
(Instytucja Wdrażająca)
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, filia we Wrocławiu
Adres:
ul. Armii Krajowej 54
50– 541 Wrocław
Cel Główny Projektu: Integracja społeczna 15 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Nowa Ruda jako forma przeciwdziałania wykluczeniu, poprzez wzrost aktywizacji mieszkańców gmin w trakcie warsztatów prozdrowotnych.
Cele Szczegółowe Projektu:1. nauka praktycznych umiejętności, pozwalających skutecznie eliminować szkodliwe elementy stylu życia i nabywać nowe, prozdrowotne modele zachowań,
2. współuczestnictwo w działaniach edukacyjnych służących przekazywaniu wiedzy o zdrowiu,
3. poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem,
4. wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych,
5. zdobycie wiedzy na temat uzależnień i skutków zachowań ryzykownych, tym samym umożliwienie racjonalnego wyboru,
6. kształtowanie postaw odmawiania kontaktów z narkotykami, środkami psychotropowymi,
7. zwiększanie umiejętności asertywnych zachowań społecznych,
8. uczenie się właściwego planowania,
9. określenie przyczyn problemów psychologicznych i znalezienie sposobu ich rozwiązania dzięki konsultacjom z psychologiem i lekarzem,
10. stworzenie możliwości „otwarcia się” miedzy uczestnikami warsztatów.
Całkowita Liczba Uczestników:15 (słownie: piętnastu)
Formy Wsparcia:warsztaty grupowe
konsultacje indywidualne
Przewidywany Program Zajęć: 1) Kształtowanie prawidłowych postaw, nawyków i zachowań zdrowotnych,
2) Radzenie sobie ze stresem,
3) Nauka prostych technik relaksacyjnych i wizualizacyjnych,
4) Radzenie sobie z negatywnymi emocjami, agresją ,złością,
5) „Profilaktyka uzależnień”
6) Trening odmowy – kształtowanie zachowań i odmowa wchodzenia w kontakty z narkotykami, środkami psychotropowymi,
7) Kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
8) Poznanie zasad asertywności,
9) Zarządzanie czasem, Planowanie i organizacja czasu wolnego,
10) Zajęcia prozdrowotne prowadzone przez terapeutę dźwięku,
11) Konsultacje z psychologiem
12) Indywidualne konsultacje z lekarzem

NOWY WIZERUNEK MIESZKAŃCÓW

1. Informacje o Projekcie:

Tytuł projektu:Nowy Wizerunek Mieszkańców
Nr Ewidencyjny Projektu:WND-POKL.07.03.00-02-215/09
Termin Realizacji Projektu:01.08.2010 r. – 30.11.2010 r.
Typ Projektu:Szkoleniowy/Doradczy/Warsztatowy
Obszar realizacji projektu:Województwo: Dolnośląskie
Powiat: Kłodzki
Gmina miejsko-wiejska: Bystrzyca Kłodzka
Gmina wiejska: Kłodzko
Gmina miejsko-wiejska: Międzylesie
Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie:7.3.Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Donatorzy Projektu:Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny
Rzeczpospolita Polska – Budżet Państwa
Realizator Projektu:
(Projektodawca/Beneficjent)
Prywatne Centrum Diagnostyki i Terapii „Adi-Med”. Praktyka Wyjazdowa
Adres:
ul. Jedności Narodowej 71/1
50-262 Wrocław
Telefon:
602-457-666
Adres e-mail:
[email protected]
Instytucja Nadzorująca Projekt:
(Instytucja Wdrażająca)
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, filia we Wrocławiu
Adres:
ul. Armii Krajowej 54
50– 541 Wrocław
Cel Główny Projektu: Pobudzenie do aktywnego działania w sferze zawodowej 15 kobiet – mieszkanek wybranych gmin powiatu kłodzkiego.
Cele Szczegółowe Projektu:1. poprawa wizerunku kobiet,
2. zwiększenie pewności siebie w kontaktach społecznych,
3. wzrost samooceny oraz poczucia własnej wartości,
4. wzrost umiejętności komunikacyjnych,
5. obniżenie napięcia emocjonalnego spowodowanego istniejącymi problemami.
Całkowita Liczba Uczestników:15 (słownie: piętnastu)
Formy Wsparcia:warsztaty grupowe
konsultacje indywidualne
Przewidywany Program Zajęć: 1. autoprezentacja oraz wzrostu samooceny,
2. kompetencje psychospołeczne,
3. stylizacja i poprawa wizerunku,
4. eksponowanie twarzy – wizaż kobiet,
5. kosmetyka twarzy,
6. pielęgnacja ciała kobiet – ciało, dłonie, stopy,
7. zdrowie psychiczne,
8. techniki pozytywnego programowania wizerunku,
9. indywidualne konsultacje psychologiczne
10. indywidualne konsultacje z lekarzem psychiatrą

2. Rekrutacja i Selekcja do Projektu:

I. Adresaci Projektu: Wsparciem w ramach projektu objęta zostanie grupa 15-stu osób w wieku 18-64 lat z gmin: Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, oraz Międzylesie. Osoby te będą wywodzić się z grupy osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym często posiadające problemy m.in. z powodu: alkoholizmu, ubóstwa, problemów rodzinnych, kłopotów.
Zgodnie z wnioskiem z wnioskiem o dofinansowanie, w projekcie zostały określone limity dotyczące liczby uczestników z poszczególnych obszarów na rynku pracy.
Z uwagi na określone w poniższej tabeli limity rekrutacja uczestników będzie odbywała się w podziale na poszczególne grupy.
Lp.Status Uczestnika:Definicja:Liczba Osób:
1.Bezrobotny(a) Osoba w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która jednocześnie jest osobą:
niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.
12
1.1.Długotrwale Bezrobotny(a) Osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.3
2.Nieaktywny(a) zawodowoOsoba, która nie jest zatrudniona, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych (m.in. emeryt, rencista, osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, osoba ucząca się).3
2.1.Osoba ucząca się lub kształcącaOsoba kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego3
3.Osoba z terenów wiejskichwg GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej.5
Kryteria Rekrutacji – Wymagania Wobec Kandydatów Na Uczestników ProjektuBeneficjentem Ostatecznym (Uczestnikiem) projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie trzy poniższe kryteria dostępu:
1) posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój lub Międzylesie
2) jest osobą pomiędzy 15 a 64 rokiem życia,
3) jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo
oraz minimum jedno z poniższych kryteriów dodatkowych:
1) jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej,
2) jest osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym m.in. z powodu ubóstwa, problemów rodzinnych, kłopotów emocjonalnych,
3) jest osobą posiadającą uzależnienia (np. od alkoholu, narkotyków),
4) jest osobą nie posiadającą wykształcenia (brak wykształcenia/wykształcenie na poziomie podstawowym),
5) jest osobą niepełnosprawną.
Kryteria Rekrutacji – Wymagane DokumentyWarunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w pkt. II jest złożenie w Biurze Projektu (osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną) następujących dokumentów:

1) Formularz zgłoszeniowy – zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
2) Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
3) Oświadczenie uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
4) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej,
5) Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie jednej z trzech gmin: Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie.
6) Oryginały/kserokopie dokumentów potwierdzających status uczestnika:

osoby bezrobotne (w tym osoby długotrwale bezrobotne) – zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej/osoby długotrwale bezrobotnej,

osoby nieaktywne zawodowo:

– dokument poświadczający m.in. pobieranie renty/emerytury ( decyzja o przyznaniu emerytury lub renty);
– zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o braku prawa do zasiłku;
– zaświadczenie z uczelni/szkoły o pobieraniu nauki (min.: jedno),
osoby korzystające ze świadczeń opieki społecznej
– zaświadczenie z Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej o korzystaniu ze świadczeń opieki społecznej,
osoby niepełnosprawne – zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności,
Wzory dokumentów wymienione w pkt. 1-4 dostępne będą w Biurze Projektu.
W przypadku braku możliwości dostarczenia do Biura Projektu dokumentów, jako dokument wiążący potraktowane zostanie oświadczenie złożone przez Beneficjenta Ostatecznego.

Kryteria Rekrutacji – Ocena DokumentówProces dokonania oceny dokumentów złożonych przez potencjalnych uczestników projektu dokonany zostanie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu projektu i będzie miał charakter dwuetapowy:
1) I etap rekrutacji – bezpunktowy związany jest ściśle z kryteriami dostępu. Ocena przedmiotowych kryteriów będzie miała charakter zero-jedynkowy, tj. spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie któregoś z kryteriów skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.
2) II etap rekrutacji – punktowany. Za spełnienie kryterium strategicznego/dodatkowe kandydat(ka) otrzymuje dodatkowe punkty. W projekcie priorytetowo traktowane będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji. Stąd też Specjalista ds. promocji i rekrutacji przydzielał będzie punkty wg następującej tabeli:
Kryterium DodatkoweTak
1. Czy kandydat/ka jest osobą bezrobotną długotrwale pozostającą bez zatrudnienia?2 pkt.
2. Czy kandydat/ka jest osobą korzystającą ze świadczeń opieki społecznej?2 pkt.
3. Czy kandydat/ka jest osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym m.in. z powodu ubóstwa, problemów rodzinnych, kłopotów emocjonalnych?2 pkt.
4. Czy kandydat/ka jest osobą nie posiadającą wykształcenia (brak wykształcenia/wykształcenie na poziomie podstawowym)?2 pkt.
5. Czy kandydat/ka jest osobą niepełnosprawną?2 pkt.
Do projektu zakwalifikowana zostanie 15 osobowa grupa osób (9 kobiet i 6 mężczyzn) z największą ilością punktów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście uczestników otrzyma kandydat/ka, który jako pierwszy przedłożył do Biura Projektu pełną dokumentację.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione o tym fakcie drogą telefoniczną/e-mailową/osobiście.
Zgłoszenia do ProjektuZgodnie z „Regulaminem Rekrutacji, Selekcji i Uczestnictwa w Projekcie” rekrutacja prowadzona będzie od 01.VIII.2010 roku – 31.VIII.2010 roku. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą we wszystkie dni pracujące tygodnia w godzinach od 9:00 do 15:00 w Biurze Projektu. W przypadku zebrania/nie zebrania pełnych grup szkoleniowych Koordynator Projektu ma prawo skrócić/wydłużyć termin zakończenia rekrutacji.

3. Harmonogram Zajęć:

Numer
Zajęć Szkoleniowych
Dzień
Zajęć Szkoleniowych
Data
Zajęć Szkoleniowych
Liczba Godzin Szkoleniowych
I.piątek3.09.2010h
II.sobota4.09.2010h
III.niedziela5.09.2010h
IV.piątek10.09.2010h
V.sobota11.09.2010h
VI.niedziela12.09.2010h
VII.piątek17.09.2010h
VIII.sobota18.09.2010h
IX.niedziela19.09.2010h
X.piątek24.09.2010h
XI.piątek15.10.2010h
XII.piątek29.10.2010h
XIII.piątek19.11.2010h
XIV.sobota20.11.2010h
Łączna Liczba Godzin Szkoleniowych:

4. Dokumenty do Pobrania:

Materiały Promocyjne:1. NZ.Ulotka.pdf
2. NZ.Plakat.pdf
Dokumenty Rekrutacyjne:1. NZ.Regulamin Rekrutacji, Selekcji i Uczestnictwa w projekcie.pdf
2. NZ.Formularz zgłoszeniowy – Kwestionariusz osobowy.pdf
3. NZ.Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf
4. NZ.Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej.pdf
5. NZ.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.pdf

5. Kontakt:

Biuro Projektu:
(Projektodawca/Beneficjent)
Prywatne Centrum Diagnostyki i Terapii
„ADI-MED”. Praktyka Wyjazdowa
Adres:
ul. Dworcowa 23/5
50 – 456 Wrocław
Telefon:
602-457-666
Adres e-mail:
[email protected]

2. Rekrutacja i Selekcja do Projektu:

I. Adresaci Projektu: Wsparciem w ramach projektu objęta zostanie grupa 15-stu osób w wieku 18-64 lat z gmin: Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, oraz Międzylesie. Osoby te będą wywodzić się z grupy osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym często posiadające problemy m.in. z powodu: alkoholizmu, ubóstwa, problemów rodzinnych, kłopotów.
Zgodnie z wnioskiem z wnioskiem o dofinansowanie, w projekcie zostały określone limity dotyczące liczby uczestników z poszczególnych obszarów na rynku pracy.
Z uwagi na określone w poniższej tabeli limity rekrutacja uczestników będzie odbywała się w podziale na poszczególne grupy.
Lp.Status Uczestnika:Definicja:Liczba Osób:
1.Bezrobotny(a) Osoba w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która jednocześnie jest osobą:
niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.
12
1.1.Długotrwale Bezrobotny(a) Osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.3
2.Nieaktywny(a) zawodowoOsoba, która nie jest zatrudniona, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych (m.in. emeryt, rencista, osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, osoba ucząca się).3
2.1.Osoba ucząca się lub kształcącaOsoba kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego3
3.Osoba z terenów wiejskichwg GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej.5
Kryteria Rekrutacji – Wymagania Wobec Kandydatów Na Uczestników ProjektuBeneficjentem Ostatecznym (Uczestnikiem) projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie trzy poniższe kryteria dostępu:
1) posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój lub Międzylesie
2) jest osobą pomiędzy 15 a 64 rokiem życia,
3) jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo
oraz minimum jedno z poniższych kryteriów dodatkowych:
1) jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej,
2) jest osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym m.in. z powodu ubóstwa, problemów rodzinnych, kłopotów emocjonalnych,
3) jest osobą posiadającą uzależnienia (np. od alkoholu, narkotyków),
4) jest osobą nie posiadającą wykształcenia (brak wykształcenia/wykształcenie na poziomie podstawowym),
5) jest osobą niepełnosprawną.
Kryteria Rekrutacji – Wymagane DokumentyWarunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w pkt. II jest złożenie w Biurze Projektu (osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną) następujących dokumentów:

1) Formularz zgłoszeniowy – zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
2) Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
3) Oświadczenie uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
4) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej,
5) Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie jednej z trzech gmin: Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie.
6) Oryginały/kserokopie dokumentów potwierdzających status uczestnika:

osoby bezrobotne (w tym osoby długotrwale bezrobotne) – zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej/osoby długotrwale bezrobotnej,

osoby nieaktywne zawodowo:

– dokument poświadczający m.in. pobieranie renty/emerytury ( decyzja o przyznaniu emerytury lub renty);
– zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o braku prawa do zasiłku;
– zaświadczenie z uczelni/szkoły o pobieraniu nauki (min.: jedno),
osoby korzystające ze świadczeń opieki społecznej
– zaświadczenie z Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej o korzystaniu ze świadczeń opieki społecznej,
osoby niepełnosprawne – zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności,
Wzory dokumentów wymienione w pkt. 1-4 dostępne będą w Biurze Projektu.
W przypadku braku możliwości dostarczenia do Biura Projektu dokumentów, jako dokument wiążący potraktowane zostanie oświadczenie złożone przez Beneficjenta Ostatecznego.

Kryteria Rekrutacji – Ocena DokumentówProces dokonania oceny dokumentów złożonych przez potencjalnych uczestników projektu dokonany zostanie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu projektu i będzie miał charakter dwuetapowy:
1) I etap rekrutacji – bezpunktowy związany jest ściśle z kryteriami dostępu. Ocena przedmiotowych kryteriów będzie miała charakter zero-jedynkowy, tj. spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie któregoś z kryteriów skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.
2) II etap rekrutacji – punktowany. Za spełnienie kryterium strategicznego/dodatkowe kandydat(ka) otrzymuje dodatkowe punkty. W projekcie priorytetowo traktowane będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji. Stąd też Specjalista ds. promocji i rekrutacji przydzielał będzie punkty wg następującej tabeli:
Kryterium DodatkoweTak
1. Czy kandydat/ka jest osobą bezrobotną długotrwale pozostającą bez zatrudnienia?2 pkt.
2. Czy kandydat/ka jest osobą korzystającą ze świadczeń opieki społecznej?2 pkt.
3. Czy kandydat/ka jest osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym m.in. z powodu ubóstwa, problemów rodzinnych, kłopotów emocjonalnych?2 pkt.
4. Czy kandydat/ka jest osobą nie posiadającą wykształcenia (brak wykształcenia/wykształcenie na poziomie podstawowym)?2 pkt.
5. Czy kandydat/ka jest osobą niepełnosprawną?2 pkt.
Do projektu zakwalifikowana zostanie 15 osobowa grupa osób (9 kobiet i 6 mężczyzn) z największą ilością punktów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście uczestników otrzyma kandydat/ka, który jako pierwszy przedłożył do Biura Projektu pełną dokumentację.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione o tym fakcie drogą telefoniczną/e-mailową/osobiście.
Zgłoszenia do ProjektuZgodnie z „Regulaminem Rekrutacji, Selekcji i Uczestnictwa w Projekcie” rekrutacja prowadzona będzie od 01.VIII.2010 roku – 31.VIII.2010 roku. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą we wszystkie dni pracujące tygodnia w godzinach od 9:00 do 15:00 w Biurze Projektu. W przypadku zebrania/nie zebrania pełnych grup szkoleniowych Koordynator Projektu ma prawo skrócić/wydłużyć termin zakończenia rekrutacji.

3. Harmonogram Zajęć:

Numer
Zajęć Szkoleniowych
Dzień
Zajęć Szkoleniowych
Data
Zajęć Szkoleniowych
Liczba Godzin Szkoleniowych
I.sobota25.09.2010h
II.niedziela26.09.2010h
III.piątek1.10.2010h
IV.sobota2.10.2010h
V.piątek8.10.2010h
VI.sobota9.10.2010h
VII.niedziela10.10.2010h
VIII.niedziela17.10.2010h
IX.piątek22.10.2010h
X.sobota23.10.2010h
XI.sobota30.10.2010h
XII.piątek5.11.2010h
XIII.sobota6.11.2010h
XIV.sobota27.11.2010h
Łączna Liczba Godzin Szkoleniowych:

4. Dokumenty do Pobrania:

Materiały Promocyjne:1. NZ.Ulotka.pdf
2. NZ.Plakat.pdf
Dokumenty Rekrutacyjne:1. NZ.Regulamin Rekrutacji, Selekcji i Uczestnictwa w projekcie.pdf
2. NZ.Formularz zgłoszeniowy – Kwestionariusz osobowy.pdf
3. NZ.Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf
4. NZ.Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej.pdf
5. NZ.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.pdf

5. Kontakt:

Biuro Projektu:
(Projektodawca/Beneficjent)
Prywatne Centrum Diagnostyki i Terapii
„ADI-MED”. Praktyka Wyjazdowa
Adres:
ul. Dworcowa 23/5
50 – 456 Wrocław
Telefon:
602-457-666
Adres e-mail:
[email protected]